ஒரு பாடலின் இராகம் நம்மை ஈர்ப்பதைக் காட்டிலும், அதில் உள்ள வார்த்தைகளே நம் மனத்தை தொடுகின்றன. #Quotesdaily 05.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam