కాల ప్రవాహంలో మన ప్రేమ జ్ఞాపకాలు కొట్టుకుపోలేదు వాటిని నేనే అలా తీరం చేర్చాను. -Dinakar Reddy

By Dinakar Reddy