பிற உயிர்களுக்கு செய்யும் உதவி, இறைவனுக்கு செய்யும் தொண்டிற்கு ஒப்பானது. #Quotesdaily 18.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam