ବୃକ୍ଷ ପରି ନାହିଁ ଜଗତେ ମିତ ତା' ବିନୁ ବଞ୍ଚେନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ । ଚାହଁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପିଲାଏ କରିବା ଚାରା ରୋପଣ । ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ

By Gyanaranjan Sahoo