சந்தேகங்கள் ஆயிரம் கேள்விகளை எழுப்பும். கேள்விகள், தேடலுக்கு வழிவகுக்கும். தேடல்கள் கேள்விகட்கு விடைகளை பெற்றுத்தரும். #Quotesdaily 17.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam