அன்பின் விதிகளின் முன் அதிகாரம் எடுபடுவதில்லை. அதிகாரத்தின் விதிகளின் முன் அன்பு நிலைகுலைந்து விடுகிறது. #Quotesdaily 24.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam