பொங்கிடும் பொங்கலைப் போல அனைவரது வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும். கரும்பு மற்றும் வெல்லத்தின் தித்திப்பினைப் போல, எல்லோர் வாழ்வும் தித்திக்கட்டும். #Quotesdaily 25.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam