காலத்தின் தீர்ப்பு தாமதமானாலும், மிகவும் சரியானதாகவே இருக்கும். #Quotesdaily 04.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam