பறவை,விலங்குகள் உற்சாகத்தில் சிறகடிக்க மனிதனுக்கு மனிதன் போட்டியில் உலக உயிர்களை அழிக்க நினைப்பது மடமை!

By KANNAN NATRAJAN