உலகில் நாமறிந்தது ஒரு சிறு துளி. அறியாதது பெருங்கடல் அளவு. #Quotesdaily 16.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam