ஒரு மரம் அதன் கனிகளால் அறியப்படுவதைப் போல, ஒரு மனிதன், அவனது செயல்களால் அறியப்படுகிறான். #Quotesdaily 06.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam