நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்து மடிந்தவர்கள்தான்கடவுள் . அவர்கள் மதம் ,இனம் இவற்றைக் கடந்து பிற மதத்தினரை மதித்து வாழச் சொன்னார்களே தவிர ஒரு மதத்தை அழித்து தனது மதம் போற்றி வளர்க்கச் சொல்லவில்லை.

By KANNAN NATRAJAN