நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் இவை அனைத்தும் இயக்கப்படுவது மரம் என்ற ஆக்சிஜன் ஊக்கியினால்தான்!

By KANNAN NATRAJAN