ஆட்டிசம் என்பது நோயல்ல. அறியாமை தான் கொடிய நோய். #Quotesdaily 02.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam