அறிவியலை ஆக்க சக்திகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினால் உலக மக்கள் சுயநலமின்றி வாழப் பழகுவர்

By KANNAN NATRAJAN