சதுரங்க விளையாட்டில் ராணியை முன்னிறுத்தி ராஜா இருப்பதைப்போன்றே குடும்பத்தில் பெண்களை முன்னிறுத்தி செய்யப்படும் காரியங்கள் வெற்றியடையும்

By KANNAN NATRAJAN