உணர்வுகள் எண்ணங்களாய் உருப்பெற, எண்ணங்கள் கற்பனைத் தூரிகை கொண்டு வடித்த ஓவியம் - கவிதை. #Quotesdaily 22.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam