బాధించే జ్ఞాపకాలు వెంటాడుతున్నాయి మనస్సు భగవంతుని శరణు కోరుతోంది శివా! నీ ఆలయపు ప్రాంగణము ఒక ఆశా దీపికలా తోచినది. -Dinakar Reddy

By Dinakar Reddy