జ్ఞాపకాలు.... చేదు అయినా,తీపి అయినా .....మనతోనే ఉంటాయి ....మనసులోనే ఇమిడి ఉంటాయి

By Vidya Lakshmi