பட்டமளிப்பு விழா வெறும் வாழ்க்கையின் நிகழ்வாக மட்டும் இல்லாமல் வாங்கும் பட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் சமூகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டி வாழ்ந்துவரும் சாதனையாக மாறவேண்டும்

By KANNAN NATRAJAN