காலத்தால் மாற்ற இயலாத நா வடு நினைவுகள் கணினியாய் மாறாதிருக்க மறதி எனும் சவப்பெட்டியில் புதைப்போம்!

By KANNAN NATRAJAN