பாடல்கள் மனிதனின் உள்ளத்தை அமைதிப்படுத்தி ஆனந்தமாக்கி புதுவிதமான சிந்தனைகளை வழங்கும் சுடரொளி.

By KANNAN NATRAJAN