அன்பை வெளிப்படுத்த வார்த்தைகள் தேவையில்லை என்ற பேருண்மையின் நடமாடும் உதாரணங்கள் ஆட்டிசம் கொண்டவர்கள். #Quotesdaily 02.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam